Chlórgranulát rychlorozpustný - 1kg

(3 hodnocení)

pro průběžné a pravidelné udržování chlóru s dlouhodobým účinkem

Kód: 911050100
Výrobce: Chemoform
Více než 5 ks skladem SEZÓNNÍ NABÍDKA
294 Kč
242,98 Kč bez DPH

Vybraná varianta: 1kg
ks


Rychlorozpustný chlorový granulát určený k dezinfekci vody. Ničí nejen řasy a bakterie, ale zároveň odbourává i nečistoty. Obsahuje více než 56% aktivního chloru, pH neutrální pro všechny stupně tvrdosti vody, k vyššímu a rychlému chlorování. Granulát k šokovému ošetření vody stabilizovaný pro všechny stupně trvrdosti vody. Obsahuje 56% aktivního chlóru.

Chlórový přípravek na bázi kyseliny dichlorisokyanurové vhodný pro všechny stupně tvrdosti vody. Účinně dezinfikuje bazénovou vodu, je možné jej použít i pro dlouhodobější chlórování. Dobře se snáší s BST - bazénovými super tabletami pro dlouhodobé chlórování. 

Dávkuje se vždy granulát do vody, nikdy ne opačně! Nesypat granulát přímo do bazénu !!!


BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Čtěte prosím zde Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Čtěte prosím zde Etiketa

Návod k použití:
Ideální hodnota pH: 7,1 - 7,4, ideální hodnota Cl: 0,6 - 1,0 mg/l. Po naplnění bazénu dávkujte cca 80 - 100 g na 10 m³ vody, k udržovacímu chlorování přidávejte každý 3.-6. den 35 g na 10 m³ vody. K vysokému chlorování (po silném provozu v bazénu, bouřce atd.) přidat 70 - 100 g na 10 m³ rozmíchaných ve vodě. Granulát nejprve nasypte do nádoby s vodou a pak rozlévejte podél stěn bazénu. Dávkujte vždy granulát do vody, nikdy ne opačně! Nesypte granulát přímo do bazénu! Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Charakter přípravku: pevná látka, granulát.

Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech.

Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře. Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

z 18.09.2023

z 20.10.2021
Odzkouseny produkt

z 08.06.2021
Tento formulář neslouží k objednání zboží!
Dotaz na zboží: Chlórgranulát rychlorozpustný - 1kg