Obchodní podmínky


 

Obchodní podmínky obchodní společnosti MACEK a SYN, s.r.o. se sídlem U Pošty 290, 696 02 Ratíškovice,

Česká republika IČ: 25586262, DIČ: CZ25586262 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36016 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.eshop.macekasyn.cz

 

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MACEK a SYN, s.r.o., se sídlem U Pošty 290, 696 02 Ratíškovice, identifikační číslo: 25586262, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 36016 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující-spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eshop.macekasyn.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.        UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího-spotřebitele provedené na webové stránce může kupující-spotřebitel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující-spotřebitel provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující-spotřebitel provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující-spotřebitel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující-spotřebitel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím-spotřebitelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující-spotřebitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující-spotřebitel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující-spotřebitel svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující-spotřebitel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3. Kupující bere na vědomí, že vzhledem k pravidelným aktualizacím zboží prodávající nezaručuje dostupnost zboží v době odeslání objednávky kupujícím. V takovém případě prodávající kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Nedohodne-li se prodávající s kupujícím na náhradním zboží nebo náhradním termínu dodání, je prodávající oprávněn objednávku kupujícího zrušit.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část v následujících případech: (i) zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo (ii) zboží je opatřeno zjevnou slovní nebo číselnou chybou, zejména pokud jde o jeho kupní cenu nebo množství (cena za jednotku neodpovídá ceně, za kterou je zboží obvykle nabízeno).

3.5. V případě předobjednávky zboží Kupujícím je cena takového zboží pouze předběžná. 

3.6. Výsledná cena zboží se tak může lišit. O změně ceny bude prodávající kupujícího informovat. Kupní cena zboží bude stanovena až po naskladnění zboží prodávajícím. Případný rozdíl mezi uhrazenou předběžnou cenou a kupní cenou bude prodávajícím vrácen nebo kupujícím doplacen před dodáním zboží, pokud se kupující nerozhodne předobjednávku zrušit. Prodávající si u zboží, které lze předobjednat, vyhrazuje právo změnit termín dodání, a to i opakovaně. Změní-li se okolnosti, z nichž prodávající vycházel v okamžiku předobjednání zboží kupujícím do té míry, že na prodávajícím nebude možné rozumně požadovat, aby byla předobjednávkou vázána, má prodávající právo předobjednávku zrušit a následně o tom informovat kupujícího. 

3.7. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku kupujícího nebo její část rovněž v případě, že kupující neposkytne prodávajícímu řádnou součinnost za účelem jejího splnění.

3.8. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.9. Kupující bere na vědomí, že použité fotografie, prezentované realizace popř. videa u jednotlivého zboží internetových stránkách e-shopu Společnosti mohou být ilustrační. 

3.10. Pro objednání zboží vyplní kupující-spotřebitel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.10.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující-spotřebitel do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.10.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.10.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.11. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu-spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující-spotřebitel vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího-spotřebitele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující-spotřebitel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu-spotřebiteli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího-spotřebitele  uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího-spotřebitele“).

3.12. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat administrativní poplatek 500,- Kč. bez DPH při změně fakturačních údajů v již vystavených daňových dokladech z fyzické osoby na právnickou osobu, dle dodatečného požadavku kupujícího-spotřebitele.

3.13. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího-spotřebitele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.14. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelům vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu-spotřebiteli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího-spotřebitele.

3.15. Kupující-spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu-spotřebiteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující-spotřebitel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.        CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující-spotřebitel uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Za Mlýnem 1418, 696 02 Ratíškovice;

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím-spotřebitelem v objednávce;

  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího;

  • bezhotovostně prostřednictvím služby ePlatba+, která zákazníka přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Prostřednictvím „internet bankingu“ zákazník odešle platbu. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ThePay. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

  • prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující-spotřebitel povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího-spotřebitele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující-spotřebitel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího-spotřebitele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího-spotřebitele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.13.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu-spotřebiteli. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu-spotřebiteli nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu-spotřebiteli daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu-spotřebiteli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího-spotřebitele.

 

5.        ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@macekasyn.cz.

5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese kupující-spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelům již při vrácení zboží kupujícím-spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu-spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího-spotřebitele na vrácení kupní ceny.

5.6.    V případech, kdy má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu-spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím-spotřebitelem.

5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu-spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující-spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.        PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    Naše firma využívá služeb České pošty, GLS, Zásilkovny a TOPTRANSU. Zákazník si volí způsob přepravy sám. Některé zboží je však možné přepravit jen přepravní službou General Parcel nebo TOPTRANSEM vzhledem k velikosti zásilky a hmotnosti. Samotné dodání se řídí přepravními podmínkami jednotlivých přepravních společností.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího-spotřebitele, nese kupující-spotřebitel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím-spotřebitelem v objednávce, je kupující-spotřebitel povinen převzít zboží při dodání.

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího-spotřebitele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující-spotřebitel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující-spotřebitel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující-spotřebitel zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.6. Jakékoliv pozdější reklamace vztahující se k poškození zboží při přepravě nebudou uznány!    

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7.        PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy kupující-spotřebitel zboží převzal:

7.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující-spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.5. Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7.7. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Za Mlýnem 1418, 696 02 Ratíškovice, telefonicky na čísle +420 771 200 177 či elektronickou poštou na adrese eshop@macekasyn.cz.

7.8. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.10. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8.        DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující-spotřebitel nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu-spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@macekasyn.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího-spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího-spotřebitele.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující-spotřebitel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.8. Nevyzvednutí objednaného zboží je v poslední době častým problémem. Tímto žádáme naše zákazníky, aby si předem dobře rozmysleli, zda mají o zboží skutečně zájem. Dle občanského zákoníku (§ 2118 zákona č. 89/2012 Sb.) je kupující povinen zaplatit kupní cenu a zboží převzít. Pokud zákazník objednané zboží nepřevezme, hrubě poruší ustanovení tohoto zákona. V případě nevyzvednutí zásilky jsme oprávněni účtovat náklady spojené s odesláním a balením zboží. Odmítnutím převzít objednané zboží, nezačíná automaticky běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy. Zákazník může od kupní smlouvy odstoupit, ale až po převzetí objednaného zboží.

 

9.        OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Heureka - ověřeno zákazníky
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

10.        ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Kupující- spotřebitel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího-spotřebitele, může kupující-spotřebitel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11.       DORUČOVÁNÍ

11.1. Kupujícímu-spotřebiteli může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího-spotřebitele.

 

12.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Formulář - odstoupení od kupní smlouvy

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Za Mlýnem 1418, 696 02 Ratíškovice, adresa elektronické pošty eshop@macekasyn, telefon +420 771 200 177.