Podmínky reklamace zboží


 Postup reklamace


Při uplatnění reklamace je třeba postupovat následovně:

Zákazník nejdříve vyplní reklamační protokol (protokol ke stažení PDF / Word).
Protokol obsahuje všechny důležité informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové vyřízení reklamace. Do protokolu uveďte závadu co nejpodrobněji.
 
Vyplněný protokol je třeba vytisknout a opatřit podpisem.
 
V případě zaslání reklamovaného zboží, musí být vyplněný reklamační protokol vložen do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží. Zboží je třeba zabalit tak, aby bylo zabráněno dalšímu poškození reklamovaného výrobku při přepravě.

V případě reklamace podávané osobně, musí zákazník vyplněný reklamační protokol přinést s sebou.
 
Spolu s protokolem reklamovaného zboží je nutno prokázat zakoupení reklamovaného výrobku v naší společnosti.
 
Zboží je třeba zaslat/dodat vždy kompletní. Část zboží lze zaslat/dodat (reklamovat) jen po předchozím odsouhlasení z naší strany.

Reklamované zboží zasílejte na adresu:

Reklamace
MACEK a SYN, s.r.o.
Za Mlýnem 1418
696 02 Ratíškovice

Vyřizuje:
Zdeněk Hála
prodejna@macekasyn.cz
Tel: +420 771 200 177

Reklamaci lze podat pouze písemně nebo osobně! Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba, která vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace zašleme reklamované zboží k zákazníkovi zdarma.

 

Reklamační řád
 

Odpovědnost za vady zboží, záruka

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.

 

Minimální záruční lhůta

Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců (mimo výjimek stanovených zákonem). V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

 

Podmínky záruky

U zboží přebíraného u dodavatele je kupující povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození zboží při jeho převzetí, je prodávající povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky, opravu nebo dodat jiný bezvadný výrobek.

U zboží přebíraného od přepravní služby je kupující povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození zboží při jeho převzetí, je nutno ihned vyhotovit záznam o poškození zboží (případně i fotodokumentace) a bezprostředně dodat kopii záznamu o poškození zboží prodávajícímu. Na základě oprávněného záznamu o poškození zboží je prodávající povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky, opravu nebo dodat jiný bezvadný výrobek.

 

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

Účtování skladného

Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci či servis do 30 dnů od ode dne kdy musí být reklamace ukončena, může mu být účtováno skladné ve výši 121Kč vč. DPH za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. Pokud si kupující zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného.