Chemoclor CH-granulát Super šok - 1kg

(3 hodnocení)

Kód: 911080100
Více než 5 ks skladem
305 Kč
252,07 Kč bez DPH

Vybraná varianta: 1kg
ks


Anorganický chlórový granulát k šokové úpravě vody. Obsahuje 70% aktivního chlóru.

Přípravek vhodný pro měkkou až středně tvrdou vodu. Jedná se o čistý chlornan vápenatý, velmi rychle reaguje a velmi rychle vyprchává z bazénu - vhodný pro šokovou superchloraci. Dobře se snáší s dávkováním chlornanu sodného, případně pro šokové chlórování u bazénů s elektrolýzou soli.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Čtěte prosím zde Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31

Čtěte prosím zde Etiketa

  • lehce zvyšující hodnotu pH
  • rychle a beze zbytku rozpustný, vhodný pro měkkou vodu v
    bazénu
  • anorganický, hydratující

Návod k použití:
Ideální hodnota pH: 7,0 - 7,4. Ideální hodnota chlóru: 0,6 - 1,0 mg/l.
Při novém naplnění bazénu dávkujte cca 70 g na každých 10 m³ bazénové vody. K trvalému chlórování používejte každé 2 - 3 dny cca 20 - 30 g na každých 10 m³. Doporučujeme chlórovat přípravkem večer. Chemoclor CH-Granulát rozmíchejte nejprve v nádobě s vodou! Vzniklý roztok rozlévejte pomalu podél okrajů bazénu.

Upozornění: Mísením s jinými chlorovými prostředky může vzniknout prudká reakce. Nebezpečí výbuchu!
Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!

Charakter přípravku: pevná látka, tablety, granulát. Účel použití: přípravek na údržbu vody v bazénech.

Po požití:
Vypijte velké množství vody a běžte na čerstvý vzduch, bezodkladně vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Při nadýchání: dopravit postiženého na čerstvý vzduch, při těžkostech vyhledat lékaře.

Vliv na životní prostředí: Třída ohrožení vody 2. Zabraňte průniku do podzemních, povrchových vod a kanalizace. Ohrožení pitné vody je možné již při malém průniku do podzemních vod. V povrchových vodách je nebezpečný pro ryby a plankton. Velmi jedovatý pro vodní organizmy. Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Obal odevzdejte ve sběrně nebezpečného obalu. Zákaz opětovného použití obalu. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Skladujte uzamčené. Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

z 17.08.2022

z 15.08.2022
100%
nic

z 18.07.2022

Prostě chloršok

Silný chlor
Tento formulář neslouží k objednání zboží!
Dotaz na zboží: Chemoclor CH-granulát Super šok - 1kg